SSFP – styrelse, stadgar, etiska regler

SSFP är inne på sitt 11:e år som förening tack vare alla de som arbetar och arbetat ideellt med den.
Vi arbetar för att vi tror att vi tillsammans kan förändra Sverige mot ett mer dialogiskt samhälle och vi känner oss stärkta i vår mission av att vi blir fler och fler medlemmar.

Är du intresserad av att engagera dig och jobba aktivt med föreningen? Maila i så fall någon av oss i styrelsen. Vi söker alltid engagerade personer. Det kan vara allt från styrelseledamot, till volontär på Världsfilosofidagen, nätverksansvarig eller administration kring evenemang.
Vår verksamhet riktar sig till intresserad allmänhet och sådana som vill använda sig av filosofisk praxis i sin befintliga yrkesroll, samt till dem som valt filosofi som yrke och vill verka utanför högskolor.

Vi inspirerar, utbildar och lobbar för filosofiska samtal i hela landet på alla nivåer men främst inom områden vård, barn och unga samt i offentliga rum.


Välkommen till föreningen

Tulsa Jansson, ordförande för SSFP.

SSFP:s styrelse vald vid årsmöte den 26 februari 2022.

Ordförande
Tulsa Jansson
ordforande@ssfp.se

Kassör
Tom Carlson
ekonomi@ssfp.se

Övriga ordinarie ledamöter
Simón Bustamante
Ebba Elwin
Sofia Franzén
Veronica Johansson

Johan Florén, kommunikationschef, filosofi, filosofisk praktiker.
Kalle Grill, docent och lektor i filosofi, filosofisk praktiker.
Ann S Pihlgren, forskningsledare, fil. dr., filosofisk praktiker.

Valberedning

Sofia Wrangsjö
Lars Hammer
Ann Lagerström

Revisorer

Johan Florén
Malin Sallstedt

SSFPs övriga utskott och funktioner

Utbildningsutskottet nås på utbildning@ssfp.se
Medlemsutskottet nås på medlem@ssfp.se
Kommunikationsansvarig nås på kommunikation@ssfp.se
Kalendariet nås på kalendariet@ssfp.se
Webben nås på webmaster@ssfp.se

SSFP:s stadgar

1. Föreningens namn är Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP.

2. Föreningens säte är Stockholm.

3. Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten.

4. Medlem kan de bli som stödjer föreningens syfte och betalar årlig medlemsavgift.

5. För praktiserande medlemmar gäller vad som stadgas i § 5.

5 A. Medlemskap som filosofisk praktiker beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har utbildat sig till filosofisk praktiker vid någon av styrelsen godkänd utbildning eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper

5 B. Medlemskap som praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har en av styrelsen godkänd utbildning inom filosofisk praxis, eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper, samt avser att använda filosofiska metoder och perspektiv inom ramen för sitt yrke/kompetensområde.

Medlemskap för praktiserande medlem beviljas av styrelsen efter ansökan.

6. Medlem som uppenbart motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens etiska riktlinjer kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och fastställs av årsmötet vid vilket den berörda har närvaro- och yttranderätt. Mellan sådant styrelsebeslut och årsmöte äger medlem inte rätt att utöva sina rättigheter i föreningen.

7. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år. Styrelsen ska kalla till ordinarie årsmöte minst tre veckor i förväg via e-post och på föreningens hemsida.
Handlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet.
Medlem har rätt att få förslag behandlade på årsmötet. Sådana förslag ska inkomma till styrelsen minst två veckor före årsmötet.
På årsmötet äger medlem närvaro-, yttrande- och rösträtt. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. Styrelsen äger inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

8. Årsmötet ska behandla
– styrelsens verksamhetsberättelse
– räkenskaper för föregående år
– revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
– fastställa antal ledamöter i styrelsen
– val av styrelse varvid ordförande och kassör väljs särskilt
– val av två revisorer
– val av valberedning
– medlemsavgift
– budget
– förslag från styrelsen
– inkomna förslag (motioner) från medlemmar

9. Extra årsmöte ska hållas om 1/3 av medlemmarna eller om styrelsen så önskar. Extra årsmöte ska också hållas när båda revisorer kräver detta.
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte minst två veckor i förväg.
Extra årsmöte kan endast besluta i den eller de frågor för vilket det sammankallats.

10. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten.
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Minst två av styrelsens ledamöter ska vara praktiserande medlemmar, varav en filosofisk praktiker.
Styrelsen tecknar föreningens firma och kan inom sig utse en eller flera ledamöter som firmatecknare. Styrelsen ska
– verkställa av årsmötet fattade beslut och leda föreningens verksamhet mellan årsmöten,
– fastställa godkända utbildningar inom filosofisk praxis, behandla ansökningar om att få bli praktiserande medlem.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst hälften av (ordinarie) ledamöter så begär.
I brådskande fall kan ordföranden begära att ärende avgörs genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas till protokollet vid närmast följande sammanträde.

11. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelsens protokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

12. Valberedning ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Minst en ledamot bör vara praktiserande medlem.

13. Föreningen ska ha etiska riktlinjer som praktiserande medlemmar (och övriga när det är tillämpbart) förpliktigar sig att följa.

14. Föreningens räkenskapsår löper per kalenderår.

15. Ändring av föreningens stadga kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ordinarie.

16. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av två på varandra följande årsmöten, med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ordinarie. Det sista med minst 3/4 majoritet.
Vid upplösning av föreningen ska beslut fattas om kvarvarande tillgångar. 

SSFP:s etiska riktlinjer antagna vid årsmöte 2011 och reviderade vid årsmöte 13 februari 2016

Etiska riktlinjer att följas av medlemmar som godkänts som praktiserande medlemmar av SSFP.

1. En praktiserande medlem ska värna om sin samtalspartners välmående, integritet och autonomi, oavsett samtalspartnerns religiösa övertygelse, etniska tillhörighet, kön, sexuella läggning, ålder, utbildning, livssituation, utseende och värderingar.

2. En praktiserande medlem ska uppmuntra sin samtalspartners engagemang, rationalitet, ansvar för sig själv och autonomi. Praktikern ska inte använda sig av metoder eller tekniker som hotar samtalspartnerns autonomi och bör undvika direkta uppmaningar och levnadsråd.

3. En praktiserande medlem ska i sin marknadsföring, vid kontakt med nya potentiella samtalspartners och i övriga professionella sammanhang vara tydlig med huruvida hen är filosofisk praktiker eller praktiserande inom annan yrkesverksamhet. Om hen praktiserar inom ramen för ”annan yrkesverksamhet” ska eventuella riktlinjer och vedertagna etiska riktlinjer för det yrket efterföljas även vid utövande av filosofisk praxis. Om risk för missförstånd föreligger ska den praktiserande medlemmen påtala vilken kompetens hen saknar (exempelvis medicinsk eller psykoterapeutisk kompetens).

4. En praktiserande medlem ska vid förfrågan ge korrekt information om sina egna kvalifikationer.

5. När en person uppsöker en praktiserande medlem under omständigheter som praktikern inte ser sig i stånd till att föra samtal om, ska praktikern om möjligt hänvisa till andra kvalificerade professionella.

6. En praktiserande medlem har tystnadsplikt gällande alla upplysningar av privat karaktär som samtalspartnern delger under samtal. Undantaget är akuta nödsituationer när samtalspartnerns eller andras säkerhet är allvarligt hotad. I samband med forskning, utbildning eller publicering av artiklar, kan material som inhämtats under samtal offentliggöras. Den praktiserande medlemmen har då en plikt att anonymisera materialet så att samtalspartnern inte kan identifieras.

7. En praktiserande medlem ska undvika att ingå privata och intima förhållanden till samtalspartnern och se till att förhållandet hålls på ett professionellt plan.