SSFP:S ETISKA RIKTLINJER

Antagna vid årsmöte 2011 och reviderade vid årsmöte 13 februari 2016

Etiska riktlinjer att följas av medlemmar som godkänts som praktiserande medlemmar av SSFP.

1. En praktiserande medlem ska värna om sin samtalspartners välmående, integritet och autonomi, oavsett samtalspartnerns religiösa övertygelse, etniska tillhörighet, kön, sexuella läggning, ålder, utbildning, livssituation, utseende och värderingar.

2. En praktiserande medlem ska uppmuntra sin samtalspartners engagemang, rationalitet, ansvar för sig själv och autonomi. Praktikern ska inte använda sig av metoder eller tekniker som hotar samtalspartnerns autonomi och bör undvika direkta uppmaningar och levnadsråd.

3. En praktiserande medlem ska i sin marknadsföring, vid kontakt med nya potentiella samtalspartners och i övriga professionella sammanhang vara tydlig med huruvida hen är filosofisk praktiker eller praktiserande inom annan yrkesverksamhet. Om hen praktiserar inom ramen för ”annan yrkesverksamhet” ska eventuella riktlinjer och vedertagna etiska riktlinjer för det yrket efterföljas även vid utövande av filosofisk praxis. Om risk för missförstånd föreligger ska den praktiserande medlemmen påtala vilken kompetens hen saknar (exempelvis medicinsk eller psykoterapeutisk kompetens).

4. En praktiserande medlem ska vid förfrågan ge korrekt information om sina egna kvalifikationer.

5. När en person uppsöker en praktiserande medlem under omständigheter som praktikern inte ser sig i stånd till att föra samtal om, ska praktikern om möjligt hänvisa till andra kvalificerade professionella.

6. En praktiserande medlem har tystnadsplikt gällande alla upplysningar av privat karaktär som samtalspartnern delger under samtal. Undantaget är akuta nödsituationer när samtalspartnerns eller andras säkerhet är allvarligt hotad. I samband med forskning, utbildning eller publicering av artiklar, kan material som inhämtats under samtal offentliggöras. Den praktiserande medlemmen har då en plikt att anonymisera materialet så att samtalspartnern inte kan identifieras.

7. En praktiserande medlem ska undvika att ingå privata och intima förhållanden till samtalspartnern och se till att förhållandet hålls på ett professionellt plan.

8. En praktiserande medlem som uppmärksammar att någon bryter mot dessa etiska riktlinjer, ska verka för att detta upphör.

Här kan du läsa SSFP:s stadgar.