SSFP:s STADGAR

Antagna vid årsmötet 13 februari 2016

1. Föreningens namn är Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis, SSFP.

2. Föreningens säte är Stockholm.

3. Föreningens ändamål är att i Sverige sprida kunskap om och främja användandet av filosofi i samhället, i yrkeslivet och i vardagen. Föreningen riktar sig mot verksamma inom filosofisk praxis, blivande praktiker och den intresserade allmänheten.

4. Medlem kan de bli som stödjer föreningens syfte och betalar årlig medlemsavgift.

5. För praktiserande medlemmar gäller vad som stadgas i § 5.

5 A. Medlemskap som filosofisk praktiker beviljas den som har genomfört en akademisk grundutbildning i filosofi på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har utbildat sig till filosofisk praktiker vid någon av styrelsen godkänd utbildning eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper

5 B. Medlemskap som praktiserande medlem inom annan yrkesverksamhet beviljas den som har en akademisk grundutbildning på universitetsnivå, d.v.s. minst kandidatexamen (önskvärt är dock magister- eller masterexamen) och som har en av styrelsen godkänd utbildning inom filosofisk praxis, eller vars erfarenhet kan sägas motsvara dessa kunskaper, samt avser att använda filosofiska metoder och perspektiv inom ramen för sitt yrke/kompetensområde.

Medlemskap för praktiserande medlem beviljas av styrelsen efter ansökan.

6. Medlem som uppenbart motarbetar föreningen eller bryter mot föreningens etiska riktlinjer kan uteslutas. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och fastställs av årsmötet vid vilket den berörda har närvaro- och yttranderätt. Mellan sådant styrelsebeslut och årsmöte äger medlem inte rätt att utöva sina rättigheter i föreningen.

7. Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte ska hållas före mars månads utgång varje år. Styrelsen ska kalla till ordinarie årsmöte minst tre veckor i förväg via e-post och på föreningens hemsida.
Handlingar ska vara tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före årsmötet.
Medlem har rätt att få förslag behandlade på årsmötet. Sådana förslag ska inkomma till styrelsen minst två veckor före årsmötet.
På årsmötet äger medlem närvaro-, yttrande- och rösträtt. Som medlem räknas den som betalat medlemsavgift för innevarande eller föregående år. Styrelsen äger inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

8. Årsmötet ska behandla
– styrelsens verksamhetsberättelse
– räkenskaper för föregående år
– revisorernas berättelse
– frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
– fastställa antal ledamöter i styrelsen
– val av styrelse varvid ordförande och kassör väljs särskilt
– val av två revisorer
– val av valberedning
– medlemsavgift
– budget
– förslag från styrelsen
– inkomna förslag (motioner) från medlemmar

9. Extra årsmöte ska hållas om 1/3 av medlemmarna eller om styrelsen så önskar. Extra årsmöte ska också hållas när båda revisorer kräver detta.
Styrelsen ska kalla till extra årsmöte minst två veckor i förväg.
Extra årsmöte kan endast besluta i den eller de frågor för vilket det sammankallats.

10. Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan årsmöten.
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter. Minst två av styrelsens ledamöter ska vara praktiserande medlemmar, varav en filosofisk praktiker.
Styrelsen tecknar föreningens firma och kan inom sig utse en eller flera ledamöter som firmatecknare. Styrelsen ska
– verkställa av årsmötet fattade beslut och leda föreningens verksamhet mellan årsmöten,
– fastställa godkända utbildningar inom filosofisk praxis, behandla ansökningar om att få bli praktiserande medlem.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ordinarie ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.
Styrelsen kan till sig adjungera ytterligare personer med yttrande- och förslagsrätt
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst hälften av (ordinarie) ledamöter så begär.
I brådskande fall kan ordföranden begära att ärende avgörs genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas till protokollet vid närmast följande sammanträde.

11. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens arbete. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, styrelsens protokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper ska ställas till revisorernas förfogande senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.

12. Valberedning ska bestå av minst tre ledamöter, varav en sammankallande. Minst en ledamot bör vara praktiserande medlem.

13. Föreningen ska ha etiska riktlinjer som praktiserande medlemmar (och övriga när det är tillämpbart) förpliktigar sig att följa.

14. Föreningens räkenskapsår löper per kalenderår.

15. Ändring av föreningens stadga kan beslutas av två på varandra följande årsmöten, med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ordinarie.

16. Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av två på varandra följande årsmöten, med minst fyra veckors mellanrum, varav ett ordinarie. Det sista med minst 3/4 majoritet.
Vid upplösning av föreningen ska beslut fattas om kvarvarande tillgångar. 

LÄS OCKSÅ våra etiska riktlinjer.