2303 SSFP skriver remissvar om filosofiämnet

En grupp SSFP-medlemmar, har skrivit ett svar till skolverket angående en remiss om filosofiämnet i gymnasiet.

Så här står det bland annat:

”SSFP anser att ämnet filosofi så som det till stora delar skrivs fram i det nya förslaget till ämnesplan har relevans för alla elever på de studieförberedande programmen. Med utgångspunkt i den definition av bildning som Skolverket gjort (se ovan) så bör och kan ämnet filosofi kunna utformas som ett gemensamt ämne – antingen för samtliga nationella program eller för samtliga studieförberedande program. En variant skulle kunna vara att överväga om inte en första kurs om 50 poäng kan göras gymnasiegemensam och att elever på de studieförberedande programmen läser 100 poäng, det vill säga två kurser.”

Här kan du läsa remissen.
FOTO Sean Kong, Unsplash, enligt CC.